USLOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA DODELU DONACIJE

Kandidat koji se prijavljuje (u daljem tekstu kandidat) treba da bude:
1. pojedinac – fizičko lice ili grupa fizičkih lica, ukoliko su sredstva iz donacije potrebna za finansiranje zajedničkog projekta;
pod grupom fizičkih lica ne smatraju se udruženja, klubovi ili drugi oblici pravne forme organizovanja;

2. državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji grada Niša;

3. starosti od 15 do 30 godina u zavisnosti od oblasti za koju konkuriše;

4. osoba koja je već ranije ostvarila ili ostvarivala značajne rezultate iz oblasti za koju konkuriše.

Oblasti za koje se kandidat prijavljuje mogu biti isključivo:
1. nauka i obrazovanje:
starost kandidata je od 18 do 25 godina;
predmet donacije - unapređenje znanja kandidata;
primer: obuka, seminar, naučni rad, takmičenja;

2. sport: starost kandidat od 15 do 20 godina;
predmet donacije – podrška kandidatu za ostvarenje rezultata na regionalnom, međunarodnom nivou;
primer: pripreme, takmičenje, prvenstvo;

3. kultura:
starost kandidata od 18 do 30 godina;
predmet donacije – podrška kandidatu za usavršavanje i ostvarenje rezultata na regionalnom, međunarodnom nivou;
primer: značajan nastup, specijalizacija...

Potrebna dokumentacija:
1. biografija;
2. motivaciono pismo;
3. detaljan opis u koju namenu će sredstva biti korišćena;
4. dokaz o dosadašnjim postignutim rezultatima;
5. potpisana Izjava o saglasnosti za prikupljanje i obradu ličnih podataka.

Uz prijavu, sa ličnim podacima i biografijom, kandidat je dužan da pruži detaljne informacije o predmetu donacije.

Svi kandidati sa prijavama koje ispunjavaju sve navedene uslove biće razmatrani od strane Upravnog odbora Benlian fondacije na prvoj narednoj redovnoj mesečnoj sednici.

Kandidati koji uđu u uži izbor, biće pozvani na intervju.

Konačna odluka o dodeli donacija biće doneta od strane Upravnog odbora Benlian fondacije nakon završenih intervjua.

Datumi održavanja sednica Upravnog odbora biće objavljivani na zvaničnoj web prezentaciji Benlian fondacije kako bi kandidati mogli blagovremeno da podnesu prijave. Ukoliko su sredstva potrebna za datum ili period pre održavanja sednice, potrebno je da se to naglasi na samom obrascu prijave.